4 maart 2018

9.30   uur ds. J. Poutsma (Didam), Fryske Tsjinst

14.00 uur ds. J.J. Verwey (Leeuwarden)

11 maart 2018

9.30   uur ds. M.K. Boersema, Heilig Avondmaal

14.00 uur ds. A.H. Driest (Groningen), kindergroeigroep

14 maart 2018

19.30 uur ds. M.K. Boersema, Biddag

18 maart 2018

9.30   uur ds. J.H. Carlier (Leeuwarden)

14.00 uur ds. A.C. van der Wekken (Dokkum)

25 maart 2018

9.30   uur ds. M.K. Boersema

14.00 uur ds. H.H. Meerveld (Harlingen)

30 maart 2018

19.30 uur ds. M.K. Boersema, Goede Vrijdag

1 april 2018

9.30   uur ds. M.K. Boersema, Pasen

14.00 uur ds. J. Jongsma (Wâlterswâld)